تعمیر و بازسازی کلیه ادوات هیدرولیک شامل پمپ های هیدرولیک – شیر های هیدرولیک – جک های هیدرولیک و پنوماتیک و تست عملکرد ادوات هیدرولیک .

تعمیر شیر های پروپرشنال ، تست کارت الکترونیک و صحت عملکرد آن و در صورت نیاز تعویض کارت های پروپرشنال .