فیلتراسیون یکی از عملیات اساسی در سیستم های هیدرولیک می باشد که باعث کاهش چشمگیر هزینه تعویض روغن و یا خرابی ادوات هیدرولیک در یک سیستم هیدرولیک می شود .

فیلتراسیون اولیه در یک سیستم هیدرولیک با فیلتر های   نصب شده در خط مکش  وفشار و برگشت انجام می گیرد.

برخی از آلودگی ها امکان دارد از این فیلتر ها عبور کنند و جذب فیلتر های فوق نشوند و باعث مشکل در سیستم گردند .

سیستم های فیلتراسیون آف لاین(Off Line )و Bypass در کنار سیستم هیدرولیک نصب و راه اندازی می گردند ، بدون اینکه خللی در کار یا ساختار سیستم هیدرولیک وارد شود ،عملیات فیلتراسیون روغن انجام میگیرد .

المنت این فیلتر ها بدلیل گرفتگی بر اساس ساعت کاری و یا نوع الودگی که توسط علائم نشان دهنده که بر روی سیستم نصب می شود ،تعویض         می گردند . این فیلتر ها قابلیت طراحی و ساخت طبق سفارش بصورت پورتابل و ثابت امکان پذیر می باشد .